<!-- For LYNX browser --> Lider w produkcji małych oczyszczalni ścieków.
 

SEPARATORY

 
 

FIRMA

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

SEPARATORY

KONTAKT

 

SEPARATORY WĘGLOWODORÓW

 

DEFENICJA SEPARATORA
Separatory węglowodorów "TECHNOIL" mają za zadanie oczyszczanie wód deszczowych lub procesowych z zawiesin i ze związków ropopochodnych. Typowy układ konstrukcyjny separatora to: odmulacz wraz z separatorem własnym.

ZASADA DZIAŁANIA
Zarówno wody deszczowe, jak i procesowe (z myjni, warsztatów itp) zawierają substancje ropopochodnych oraz inne zanieczyszczenia stałe (pyły, piaski, i inne substancje stałe), które w pierwszej fazie dostają się do odmulacza. Dzięki specjalnie skonstruowanemu wlotowi, ściek wytrąca prędkości i podczas procesu sedymentacji następuje oczyszczenie z substancji stałych zawartych w wodach ściekowych. W dalszej fazie nadal zanieczyszczona substancjami ropopochodnymi przedostaje się do właściwej komory separacyjnej, gdzie podczas flatacji, (czyli zbijania się w krople większych cząstek substancji ropopochodnych i wypłynięcia na powierzchnię) - następuje właściwa separacja.

Tak oczyszczone wody ściekowe na wypływie z separatora osiągają następujące parametry:

  • zawiesinę < 50mg/l
  • zawartość ropopochodnych < 100mg/l (separatory węglowodorów bez wkładki koalescencyjnej) co pozwala na wprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej.
  • zawartość ropopochodnych < 5mg/l (separatory węglowodorów z wkładką koalescencyjną) co pozwala na odprowadzenie do środowiska naturalnego.

Wpływ ścieków z separatora następuję przez zawór wylotowy zakończony automatycznym zamknięciem, uniemożliwiającym przedostanie się substancji ropopochodnych na zewnątrz.

DOBÓR SEPARATORA WĘGLOWODORÓW
Bardzo ważny jest właściwy dobór separatora dla określonego obiektu. Separator nie może być zbyt mały, gdyż zbyt mały przepływ uniemożliwi osiągnięcie prawidłowych parametrów oczyszczania, ani zbyt duży ze względów czysto ekonomicznych.

Normy PN EN 858 - 1:2002 (U) oraz DIN 1999 według której budowane są nasze separatory, ściśle określają elementy determinujące właściwy dobór separatora:

  • wody opadowe
  • wody procesowe
  • a także zależność od gęstości węglowodorów

WODY DESZCZOWE
Odpowiednią wielkość przepływu separatora ustala się według następującej formuły:

Q = S x P x a

Q - Właściwy przepływ w litrach na sekundę
S - Powierzchnia terenu w m2
a - Współczynnik wsiąkania
P - Opady deszczowe w l/s na m2
przyjmuje się na większości terenów Polski 0,013

Współczynnik wsiąkania a może być różny w zależności od rodzaju nawierzchni. I tak:

a = 0,9 - powierzchnia całkowicie nieprzepuszczalną (asfalt lub chodnik)
a = 0,6 -bruki o szerokich złączach piaskowych
a = 0,35 - tereny o nawierzchni tłuczniowej
a = 0,2 - aleje, place żwirowe

"UWAGA: W każdym przypadku przy zastosowaniu BY-PASS'u - przepływ nominalny można podzielić przez 5."

Właściwy przepływ separatora wyliczony zostanie jako suma przepływ różnych źródeł wody. I tak:

KRANY: rozmiar kranów ma odpowiedni przepływ na wielkość przepływu separatora:
DN 1/2" = 0,5 l/s
DN 3/4" = 1,0 l/s
DN 1" = 1,7 l/s

MYJNIA: jedno stanowisko myjni samochodów osobowych daje przepływ około 3 l/s
 

 
<H2>oczyszczalnie ścieków, domowe, przydomowe, ścieki</H2>